Sekcja Aerobiologiczna

[encode_email]aerobiology@pbsociety.org.pl[/encode_email]

Sekcja Aerobiologiczna została utworzona w dniu 7 maja 2005 roku i obecnie skupia ponad 20 członków.

Aerobiologia jest dyscypliną naukową, która rozwija się intensywnie w ciągu ostatnich 40 lat i koncentruje się na badaniach biernego transportu organizmów (bakterie, glony, zarodniki grzybów, mszaków, paprotników, ziarna pyłku, małe owady i pajęczaki) oraz cząstek pochodzenia organicznego w powietrzu. Członkowie Sekcji prowadzą badania aerobiologiczne ukierunkowane na monitoring ziaren pyłku i zarodników grzybów w powietrzu oraz tworzenie kalendarzy pyłkowych, które stanowią bogate źródło informacji dla lekarzy alergologów, a także dla fenologów, ekologów, fitopatologów, palinologów i klimatologów. Do ośrodków naukowych prowadzących stały monitoring pyłkowy należą Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (prof. dr hab. Elżbieta Weryszko-Chmielewska, dr Krystyna Piotrowska, dr Aneta Sulborska) Uniwersytet Szczeciński (dr hab. Agnieszka Grinn-Gofroń, dr Małgorzata Puc), Uniwersytet Jagielloński (dr Dorota Myszkowaska, dr Danuta Stępalska), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (dr Łukasz Grewling, mgr Małgorzata Nowak), Uniwersytet Gdański (prof. dr hab. Małgorzata Latałowa, dr Agnieszka Uruska) Uniwersytet Śląski (mgr Kazimiera Chłopek), Uniwersytet Wrocławki (dr Małgorzata Malkiewicz), Uniwersytet Medyczny w Łodzi (dr Barbara Majkowska-Wojciechowska, mgr Zofia Balwierz), Uniwersytet Rzeszowski (dr hab. Idalia Kasprzyk, prof. UR). Większość tych ośrodków współpracuje w ramach niedawno utworzonej Polskiej Sieci Aerobiologicznej. Członkowie sekcji zajmują się również współczesnym opadem pyłku. Tym zagadnieniem zajmuje się profesor dr hab. Kazimierz Szczepanek (Uniwersytet Jagielloński) oraz dr Irena Agnieszka Pidek (UMCS w Lublinie), która jest przewodniczącą europejskiego programu Pollen Monitoring Programme. Badania aerobiologiczne znajdują swe zastosowanie w praktyce rolniczej. Tymi zagadnieniami zajmuje się Instytut Genetyki Roślin PAN pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Jędryczki.

Za szczególne zasługi dla Sekcji wyróżnić należy dr Alicję Stach z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (zm. 2009) – niestrudzoną organizatorkę międzynarodowych kursów i warsztatów aerobiologicznych, które odbyły się w Polsce oraz wykładowcę na kilku zagranicznych kursach aerobiologicznych.

Do instytucji współpracujących z Sekcją należy Polskie Towarzystwo Alergologiczne (PTA) oraz Polskie Towarzystwo Zwalczania Chorób Alergicznych (PTZCA).

  • Członkowie Sekcji Aerobiologicznej aktywnie uczestniczyli w organizowaniu konferencji naukowo-szkoleniowych – Dni Alergii Pyłkowej, które odbywały się corocznie w maju w Collegium Śniadeckiego UJ w Krakowie. Dotychczas odbyło się 13 wymienionych konferencji.
  • Sekcja Aerobiologiczna była współorganizatorem dwóch Ogólnopolskich Konferencji Naukowych z cyklu „Biologia kwitnienia i alergie pyłkowe” (2005, 2007), które odbyły się w Lublinie.
  • W roku 2006 w Lublinie miało miejsce spotkanie naukowe, w czasie którego przedstawione zostały referaty związane z tematyką „Pyłek roślin w aeroplanktonie różnych regionów Polski”, co zaowocowało wydaniem monografii o tym samym tytule.
  • W roku 2007 członkowie Sekcji uczestniczyli w organizowaniu Międzynarodowych Warsztatów Naukowych AEROTOP Workshop „Phenology, Forecasting and Airborne Allergens”, które odbyły się w Poznaniu.
  • Opracowano podręcznik Aerobiologia, pod redakcją prof. dr hab. Elżbiety Weryszko-Chmielewskiej, który opublikowano w Wydawnictwie Akademii Rolniczej w Lublinie w 2007 roku. Współautorami tej pozycji było 9 polskich aerobiologów.
  • W 2012 roku w Krakowie odbyło się 5th European Symposium on Aerobiology, którego jednym z głównych organizatorów była Sekcja Aerobiologiczna PTB.

Skład osobowy Zarządu Sekcji

Przewodniczący

dr Łukasz Grewling

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wiceprzewodniczący

dr hab. Dorota Myszkowska

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Sekretarz

mgr Magdalena Wójcik

Uniwersytet Rzeszowski

Członkowie

prof. dr hab. Idalia Kasprzyk

Uniwersytet Rzeszowski

prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka

Instytut Genetyki Roślin PAN