Oddział Toruński

[encode_email]torun@pbsociety.org.pl[/encode_email]

Oddział Toruński Polskiego Towarzystwa Botanicznego istnieje od 29 kwietnia 1947 r. Pierwszym przewodniczącym Oddziału został prof. dr hab. Jan Zabłocki, jego zastępcą – prof. dr hab. Jan Walas, a sekretarzem była doc. dr hab. Wanda Zabłocka. Funkcję przewodniczącego Zarządu Oddziału pełnili następnie: prof. dr hab. Jan Walas, prof. dr hab. Wanda Zabłocka, prof. dr hab. Alicja Górska-Brylass, prof. dr hab. Mirosława Ceynowa-Giełdon, dr hab. Wanda Gugnacka-Fiedor, dr hab. Tomasz Załuski i dr hab. Anna Goc. Decyzją Walnego Zebrania Członków Oddziału Toruńskiego PTB z 1974 roku Prof. dr hab. Jan Zabłocki uzyskał tytuł Honorowego Przewodniczącego Oddziału Toruńskiego PTB.

Godność Członka Honorowego PTB otrzymało dotychczas pięcioro naukowców z naszego Oddziału: prof. prof. Jan Zabłocki, Jan Walas, Marian Michniewicz, Jadwiga Wilkoń-Michalska, Alicja Górska-Brylass. Członkowie Oddziału Toruńskiego są w większości pracownikami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ich zainteresowania naukowe dotyczą szeroko pojętej geobotaniki oraz biologii komórki, genetyki i fizjologii roślin.

Działalność Oddziału przejawia się głównie w organizowaniu posiedzeń naukowych. Członkowie Toruńskiego Oddziału PTB uczestniczą w pracach rad naukowych parków narodowych i krajobrazowych w regionie kujawsko-pomorskim i poza jego granicami oraz organów opiniodawczych i doradczych związanych z ochroną szaty roślinnej. Biorą udział w przygotowywaniu ekspertyz, opracowań i opinii dotyczących obiektów prawnie chronionych i oddziaływania inwestycji na środowisko.  We współpracy z Pracownią Dydaktyki Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UMK od wielu lat prowadzimy działalność popularyzującą wiedzę przyrodniczą wśród uczniów szkół średnich województwa kujawsko-pomorskiego i regionów sąsiednich.Zajęcia z młodzieżą prowadzone są od roku 1954, a od 1989 są cyklicznymi spotkaniami odbywającymi się trzy razy w semestrze, przybierającymi najczęściej formę godzinnych wykładów. Cieszą się one dużym zainteresowaniem, o czym świadczy liczba uczestników – młodzieży i nauczycieli. Organizacja zajęć jest możliwa dzięki osobistemu zaangażowaniu członków Zarządu Oddziału – głównie dra Andrzeja Noryśkiewicza (w latach 1989–2004) i dr Marleny Zielińskiej (od roku 2004).

Oddział Toruński czterokrotnie gościł uczestników czterech ogólnopolskich zjazdów PTB. Po raz pierwszy w 1948 r. podczas 22. Zjazdu, w którym wzięło udział 136 osób. Następnie w roku 1960 (34. Zjazd, 448 uczestników) i 1975 (43. Zjazd, 264 uczestników spoza Torunia). Po raz czwarty w czasie 53. Zjazdu (2004 r.), zorganizowanego wspólnie z Oddziałem Bydgoskim PTB, pod hasłem „Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury”. Wzięło w nim udział ok. 600 uczestników. Pokłosiem tego zjazdu było wydanie przez Oddziały Bydgoski i Toruński PTB opracowania: Botanika w Toruniu i Bydgoszczy. Z przeszłości i teraźniejszości.

Zarząd Oddziału Toruńskiego PTB zaprasza wszystkich zainteresowanych na posiedzenia, które odbywają się zazwyczaj w środy o godz. 12.00 w budynku Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UMK przy ul. Gagarina 9 w Toruniu, w sali 159 (nowy budynek, parter).

Skład osobowy Zarządu Oddziału

Przewodniczący

dr Lucjan Rutkowski

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wiceprzewodniczący

dr hab. Agnieszka Noryśkiewicz, prof. UMK

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Sekretarz

dr Dariusz Kamiński

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Skarbnik

dr hab. Agnieszka Piernik, prof. UMK

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej Oddziału

Przewodniczący

dr hab. Anna Filbrandt-Czaja, prof. UMK

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zastępca przewodniczącego

prof. dr hab. Andrzej Nienartowicz

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Sekretarz

dr Edyta Adamska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu