Oddział Śląski

[encode_email]katowice@pbsociety.org.pl[/encode_email]

Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Botanicznego powstał w 1975 roku. Od rozpoczęcia swej działalności związany jest z Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Członkami Oddziału są liczni botanicy tej uczelni, a ponadto przyrodnicy z innych jednostek naukowych regionu – m.in. Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Śląskiej i Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej. Działalnością Oddziału kierowali kolejno profesorowie: Jan Stolarek, Tadeusz Przybylski, Tadeusz Kimsa, Florian Celiński, Krzysztof Rostański, a także Stanisław Wika i Ryszard Ciepał oraz prof. UŚ dr hab. Adam Rostański i dr hab. Beata Babczyńska-Sendek. Obecnie Oddział liczy ponad 60 członków, należących przede wszystkim do Sekcji Geobotaniki i Ochrony Szaty Roślinnej, a także Sekcji Briologicznej, Pteridologicznej, Struktury i Rozwoju Roślin, Fizjologii i Biochemii Roślin, Historii Botaniki, Ogrodów Botanicznych i Arboretów oraz Mikologicznej. Członkowie honorowi PTB z Oddziału Śląskiego to prof. zw. dr hab. Krzysztof Rostański  († 2012 r.), prof. zw. dr hab. Jolanta Małuszyńska i prof.  dr hab. Stanisław Wika.

Członkowie Oddziału Śląskiego organizowali i współorganizowali liczne ogólnopolskie konferencje i międzynarodowe sympozja. Do najważniejszych z nich należą:

 • 48. Zjazd PTB pod hasłem „Roślina a środowisko” (Katowice 1989)
 • Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe pt. „Mechanizmy różnicowania i wzrostu komórek” (Katowice 1999)
 • Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe z okazji 70-lecia urodzin prof. dr hab. Krzysztofa Rostańskiego pt. „Problemy fitogeografii i taksonomii roślin” (Katowice 2000)
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Hałda przemysłowa – obiekt obserwacji procesów biologicznych” (Katowice 2002, współorganizacja wraz z Oddziałem Warszawskim PTB)
 • Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe pt. „Bioróżnorodność i ekotoksykologia obszarów poprzemysłowych w aspekcie ich biorekultywacji” (Katowice 2003, współorganizacja)
 • 8th International Conference on the Ecology and Management of Alien Plant Invasions – EMAPI (Katowice 2005, współorganizacja)
 • VIII International Conference on Anthropization and Environment of Rural Settlements, Flora and Vegetation in a Changing Landscape (Katowice 2008, współorganizacja)
 • I Ogólnopolskie Warsztaty Pteridologiczne pt. „Rodzaj Dryopteris w Polsce” (Chorzów 2009)
 • Jubileuszowa Sesja Naukowa z okazji 80-lecia urodzin Profesora dr hab. Krzysztofa Rostańskiego pt. „Współczesność i perspektywy taksonomii roślin w Polsce. Z wiesiołkiem w tle” (Katowice 2010).

Problematyka badawcza członków Oddziału dotyczy m.in. prac z zakresu:

 • fitogeografii i antropogenicznych przemian szaty roślinnej
 • ekologii, taksonomii i fizjologii roślin występujących w warunkach stresu ekologicznego
 • zagrożeń i ochrony wybranych grup roślin i grzybów na Wyżynie Śląskiej, w innych rejonach Polski, a także poza granicami kraju
 • analiz struktury genomów roślinnych i ich przemian w ewolucji (z wykorzystaniem technik cytogenetyki, biologii molekularnej i cyfrowej analizy obrazu)
 • badań morfogenezy organów i tkanek roślinnych (mechanizmy, modelowanie matematyczne).

Członkowie Oddziału Śląskiego PTB współpracują z wieloma zagranicznymi i krajowymi organizacjami naukowymi. Ponadto aktywnie uczestniczą w pracach rad naukowych oraz organów opiniodawczych i doradczych  związanych z ochroną szaty roślinnej regionu. Wykonują liczne ekspertyzy, opracowania i przygotowują opinie dotyczące obiektów prawnie chronionych. Na podkreślenie zasługuje udział członków w pracach na rzecz Komitetu Okręgowego Olimpiady Biologicznej, a także prowadzenie wycieczek botanicznych dla młodzieży szkolnej i studentów, prelekcji i wykładów dla nauczycieli oraz sprawowanie opieki merytorycznej i organizacyjnej nad studenckimi kołami naukowymi.

Skład osobowy Zarządu Oddziału

Przewodniczący

dr Monika Jędrzejczyk-Korycińska

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wiceprzewodniczący

dr hab. Edyta Sierka, prof. UŚ

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Sekretarz

dr Agnieszka Hutniczak

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Skarbnik

dr Katarzyna Bzdęga

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Członek

dr Paweł Wąsowicz

Islandzki Instytut Historii Naturalnej w Akureyri

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej Oddziału

Przewodniczący

dr hab. Alina Urbisz

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Zastępca przewodniczącego

dr hab. Barbara Fojcik

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Członek

dr hab. Zbigniew Wilczek, prof. UŚ

Uniwersytet Śląski w Katowicach