Oddział Poznański

[encode_email]poznan@pbsociety.org.pl[/encode_email]

Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Botanicznego został formalnie powołany do życia decyzją Walnego Zgromadzenia Delegatów w Krakowie w 1930 roku. Głównym inicjatorem powołania i organizatorem Oddziału był prof. Adam Wodziczko.

Siedzibą i miejscem spotkań członków Oddziału Poznańskiego PTB jest budynek Collegium Biologicum w kampusie Morasko przy ul. Umultowskiej 89 w Poznaniu. Członkowie Oddziału to pracownicy poznańskich uczelni (Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Uniwersytetu Przyrodniczego, Uniwersytetu Medycznego, Akademii Wychowania Fizycznego) i instytutów naukowych (Instytutu Dendrologii PAN, Instytutu Genetyki, Instytutu Ochrony Roślin) oraz nauczyciele szkół.

Najważniejszy przejaw aktywności Oddziału stanowią posiedzenia naukowe. Są na nich prezentowane osiągnięcia botaników zarówno poznańskich, jak i zapraszanych z innych ośrodków naukowych Polski, czy z zagranicy. Są to spotkania otwarte, a szczególnym zainteresowaniem cieszą się wystąpienia o charakterze popularno-naukowym. Oddział organizuje również warsztaty i konferencje naukowe. W latach 1951, 1967 i 2001 był gospodarzem i organizatorem ogólnopolskich zjazdów PTB. Członkowie Oddziału Poznańskiego biorą aktywny udział w zjazdach PTB oraz innych konferencjach botanicznych, prowadzą działalność na rzecz zachowania szaty roślinnej Wielkopolski i Pomorza, współpracą z Wielkopolskim, Słowińskim i Babiogórskim Parkiem Narodowym oraz z Parkiem Narodowym „Ujście Warty”. W ramach działań związanych z popularyzacją wiedzy przyrodniczej Oddział prowadzi współpracę min. z Ogrodem Botanicznym UAM i Fundacją Biblioteka Ekologiczna w Poznaniu.

Skład osobowy Zarządu Oddziału

Przewodniczący

dr Łukasz Grewling

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wiceprzewodniczący

dr hab. Maria Wojterska, prof. UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Sekretarz

dr Artur Adamczak

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – Państwowy Instytut Badawczy

Skarbnik

dr hab. Piotr Szkudlarz, prof. UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Członkowie

dr hab. Rafał Mól, prof. UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej Oddziału

Przewodniczący

dr hab. Katarzyna Buczkowska-Chmielewska

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zastępca przewodniczącego

dr hab. Zbigniew Celka, prof. UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Sekretarz

dr hab. Tomasz Wyka, prof. UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu