Oddział Kielecki

[encode_email]kielce@pbsociety.org.pl[/encode_email]

Oddział Kielecki PTB powstał w 1979 roku. Członkowie Oddziału skupiają się głównie przy Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach. Pierwszym przewodniczącym był prof. dr hab. Jan Jerzy Stanisławski, a następnie: prof. zw. dr hab. Stanisław Cieśliński, dr Edward Bróż, dr hab. Małgorzata Jankowska-Błaszczuk, dr hab. Janusz Łuszczyński, dr Renata Piwowarczyk. Od 2010 roku funkcję tą pełni dr Anna Łubek. Aktualnie Oddział liczy 19 członków, należących głównie do Sekcji: Geobotaniki i Ochrony Szaty Roślinnej, Lichenologicznej, Mikologicznej oraz Fykologicznej. Członkiem honorowym PTB należącym do Oddziału Kieleckiego jest prof. zw. dr hab. Stanisław Cieśliński.

Oddział Kielecki zorganizował liczne konferencje i sympozja ogólnopolskie. Najważniejsze z nich to:

  • Pierwsze Ogólnopolskie Spotkanie Lichenologów Polski (Kielce, 7–9.06.1983)
  • Sympozjum poświęcone prof. dr hab. Zygmuntowi Czubińskiemu w związku z 20. rocznicą Jego śmierci (10.10.1987), zorganizowane wspólnie z Oddziałem Poznańskim PTB
  • 49. Zjazd PTB (Kielce, 1–5.09.1992) pt. „Roślina a człowiek”
  • 57. Walne Zgromadzenie Delegatów PTB (Kielce, 17.06.1994)
  • XVIII Sympozjum Sekcji Fykologicznej PTB (Kielce, Wólka Milanowska, 6–9.05.1999) pt. „Różnorodność flory glonów i sinic jako metoda oceny środowiska wodnego”
  • 36. Ogólnopolska Konferencja Ogrodów Botanicznych (Kielce, 15–16.10.2007) pt. „Znaczenie nowych ogrodów botanicznych dla lokalnych społeczeństw i rozwoju lokalnego”.

Członkowie Oddziału uczestniczą w organizacji i tworzeniu Ogrodu Botanicznego w Kielcach. Inicjatorem powstania Ogrodu i jego głównym organizatorem jest prof. zw. dr hab. Stanisław Cieśliński. Ponadto Członkowie Kieleckiego Oddziału PTB aktywnie uczestniczą w pracach rad naukowych oraz organów opiniodawczych i doradczych związanych z ochroną szaty roślinnej regionu. Wykonują liczne ekspertyzy, opinie i opracowania dotyczące obiektów prawnie chronionych. Na podkreślenie zasługuje udział Członków w pracach na rzecz Okręgowego Komitetu Olimpiady Biologicznej, a także prowadzenie wycieczek terenowych dla młodzieży szkolnej i studentów, prelekcji i wykładów dla nauczycieli oraz sprawowanie opieki nad studenckimi kołami naukowymi.

Problematyka badawcza Członków Oddziału dotyczy głównie prac z zakresu fitogeografii i antropogenicznych przemian szaty roślinnej, a także ekologii, taksonomii, zagrożeń i ochrony wybranych grup roślin i grzybów na Wyżynie Małopolskiej, w innych rejonach Polski oraz poza granicami kraju.

Skład osobowy Zarządu Oddziału

Przewodniczący

mgr Agnieszka Skrzypczak

Ogrody Agnieszka Skrzypczak

Wiceprzewodniczący

dr hab. Janusz Łuszczyński

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Sekretarz

dr Karolina Ruraż

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Skarbnik

dr hab. Anna Łubek

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej Oddziału

Przewodniczący

prof. dr hab. Renata Piwowarczyk

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Zastępca przewodniczącego

dr hab. Joanna Ślusarczyk

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Sekretarz

dr Monika Podgórska

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach