“Dzika przyroda Ziemi Świętej” wykład otwarty dr hab. Haliny Galery, 5 kwietnia 2023 r., o godz. 16:30

Oddział Warszawski PTB serdecznie zaprasza na kolejne seminarium z cyklu “Botaniczne podróże małe i duże”, na którym dr hab. Halina Galera z Uniwersytetu Warszawskiego wygłosi wykład pt.  “Dzika przyroda Ziemi Świętej” dnia 5 kwietnia, o godz. 16:30 na platformie TEAMS

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2JlN2ZkN2ItZjNjYi00MzUyLTg0ZGQtNjdmZjVjNGQ4NDU2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270f92b42-1dd3-41a9-ae0e-01cbe47cbc79%22%2c%22Oid%22%3a%22e9fc6965-e21b-412a-9ae7-3138729c397c%22%7d