Zasady aktualizacji danych członków PTB

 1. Każdy członek PTB ma prawo do wglądu w swoje dane członkowskie. Dane można uzyskać:
  • po zalogowaniu się w Strefie dla członków w witrynie Towarzystwa
  • zwracając się z prośbą o informacje do zarządu odpowiedniego oddziału
  • zwracając się z prośbą o informacje do Zarządu Głównego PTB.
 2. Każdy członek PTB może aktualizować swoje podstawowe dane członkowskie, takie jak: imię i nazwisko, tytuł/stopień naukowy/zawodowy, miejsce zatrudnienia i/lub zamieszkania oraz inne dane kontaktowe (adres email i telefon). Aktualizacja tych informacji może odbyć się na dwa sposoby:
  • członek PTB posiadający konto w witrynie Towarzystwa może zaktualizować swoje podstawowe dane członkowskie po zalogowaniu się w Strefie dla członków
  • członek PTB nieposiadający konta w witrynie Towarzystwa może aktualizować swoje podstawowe dane członkowskie kontaktując się z zarządem swego oddziału. Zarząd oddziału przekazuje zmiany do Koordynatora ds. aktualizacji wykazu członków PTB.
 3. Zmiany w organizacyjnych danych członkowskich, takich jak kategoria członkostwa (członek zwyczajny/honorowy) oraz przynależność do oddziału i/lub sekcji, powinny być zgłaszane do Koordynatora ds. aktualizacji wykazu członków PTB (bezpośrednio lub za pośrednictwem zarządu oddziału, do którego należy członek PTB zmieniający swoje dane).
 4. Informacje o wpłacaniu składek członkowskich aktualizuje w wykazie członków Skarbnik generalny lub Zastępca skarbnika generalnego. Dane o składkach dostępne są dla członków poprzez Strefę dla członków. Członkowie nieposiadający dostępu do Strefy… mogą uzyskiwać informację o płatnościach składek kontaktując się z oddziałem.
 5. Zarządy oddziałów są odpowiedzialne za przekazywanie członkom PTB informacji o możliwościach aktualizowania danych członkowskich oraz za udzielanie pomocy członkom PTB nieposiadających dostępu do Internetu.
 6. Koordynator ds. aktualizacji wykazu członków PTB aktualizuje dane w wykazie członków PTB i powiadamia zarządy odpowiednich oddziałów i sekcji w przypadku bardziej istotnych zmian.